neljapäev, 5. juuni 2008

Koolikonkursi võitjatest..Alljärgnevalt võite lugeda konkursi laureaatide esseedest tehtud kokkuvõtteid. Loodame, et leiate siit ühtteist huvitavat kõrva taha panemiseks, uusi ideid, mida oma õpilastega ette võtta. Koolid ei ole reastatud pingeritta!

Tallinna Ühisgümnaasium

Koolis õpib ~780 õpilast, töötab 64 õpetajat. Reaal-ja loodusainete õpetajaid on 10.
TÜG-s on reaalkallakuga klass, kus õpetatakse lisaks ka elektrotehnikat.
Kasutatakse aktiivselt IKT vahendeid (eriti geograafias ja füüsikas), kus esitlused ja inetraktiivsed lisavahendid on igapäevatöö lahutamatuks osaks.
2007 a alates korraldatakse Reaalteaduste nädalat, mille raames toimuvad:


  • ülekoolilised üritused, kõigis kooliastmetes

  • TÜ Füüsikabussi külastus, Mereakadeemia külastus seoses Läänemereprojektiga

  • õpilaste loodusteaduse konverets, teemal "Energia"

traditsiooniliselt toimuvad talvised õpitoad (ilmastiku simulatsioonid,e t ühendada füüsikat ja geograaafia ainet).

TÜG õpetajad osalevad aktiivselt täiendkoolitustel ja erinevates projektides.

  • "Tere Kevad" - õp. Lily Pärtlas

  • Läänemereprojekt - õp. Maila Võrno

  • koostöö Tln. Reaalkooli Tehnoloogiakooli projekti raames

  • õpetajad osalevad TÜ Avatud ülikooli kursustel ( "IKT rakendustest geogr. tunis" - õp. Merike Tuisk; Tiigirhüppe animatsioonikursus "DigiTiiger" - Olav Ojala ja Lily Pärtlas, Luule Vanaselja)

TÜG kolib 2008/2009 talvel täielikult renoveeritud koolimajja, kus püütakse õpilastele võiamlikult kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid (mobiilne arvutiklass) õppetöö huvitavamaks muutmiseks.
Pärnu Ühisgümnaasium

Pärnu Ühisgümnasium on kasutusele võtnud mitmed tehnoloogilised vahendid. Esimesena Pärnu linna koolidest, said PÜG õpilased võimaluse kasutada puutetahvleid (2005/06). Õpilased kasutavad erinevaid loodusteadustes kasutatavaid tarkvaraprogramme (nt. Multimeedia õppevahendid loodusteadustes"; keemias "Orgaaniline keemia". Õpetajad valmistavad tunde ette esitlustena.

Füüsika-ja keemiaõpetajad on loonud oma koduleheküljed, kust õpilased leiavad materjali kontrolltöödeks valmistumisel, tunnimaterjale ja lisainfot käsitletava teema kohta. www.freewebs.com/evelinsa (keemia) http://yhis.parnu.e/reink (füüsika)

PÜG eestvedamisel korraldatakse alates 2003. a rahvusvahelist õpilaskonverentsi, mille teemavalik on tihedalt seitud loodusega.
Ahtme Gümnaasium

Koolis õpetab loodusaineid 8 õpetajat. Kõik ainekabinetid on varustatud arvuti ja multimeedia projektoriga. Sisse on seatud 2 laboratooriumiga bioloogia kabinetti, lisaks füüsika- ja keemialaborid, miniloomaaed ja geograafiakabinet.

Igal aastal viiakse läbi teaduskonverents, kus õpilased lahkavad erinevaid probleeme, tevad uurimistöid. Selle aasta teemaks olid teadusuuringud, kus õpilased käisid välja idee virtuaalsest kooli füüsikalaborist.


Türi Gümnaasium

Türi Gümnaasiumi konkursil osalemise põhjuse pani õp. Meeli Savolainen kirja nii:
"Sageli oskavad õpilased kõll selgitada ainetunnis omandatud teoreetilisi materjale, kuid mitte seostada klassiruumis õpitut igapäevaeluga". Kuna mitmed Türi koolis kasutatavatest katsevahenditest on pärit eelmise sajandi 50-st/ 60-ndatest aastatest, siis on tehniline baas vananenud nii moraalselt kui füüsiliselt ja vajaduse uute seadmete järgi väga suur.

Koolil on loodusteaduste õpetamiseks: igal ainel oma kabinet, mis on sisustatud vajaliku videotehnika, inetrnetti lülitatud arvutiga. Sel õppeaastal seati sisse ka digitaalne ilmajaam, mille kogutud info ka reaalajas kõigile Türi elanikele internetis kättesaadav on.
Kooli ainekava näeb ette, et iga gümn. õpilane koostab õpiaja jooksul vähemalt ühe uurimistöö. Siiani on uuritud kooli mürataset ja valgustust, Türi järve pH-d, sademete happesust. Sel õppeaastal uuriti Eesti müdavate hõõglampide ja säästupirnide omadusi, võrreldi neid ja selgitati välja tootjate poolt antud parameetritele vastavus.
Kool kuulub juba aastaid GLOBE programmi.


Gustav Adolfi Gümnaasium

GAG-is on loodusainete õpetajad koondatud õppetooli, mis annab võimaluse lisatähelepanu pöörata õpetamisele kõigis kooliastmetes. Loodusainete õpetamisel peetakse tähtsaks praktilisi katseid ja õppekäike. Füüsikas kasutatakse juba 4 aastat omavalmistatud Foucault´pendlit, Maa pöörlemise tõestamiseks. Õppekäikudel külastatakse AHHAA keskust, Energiakeskust, toimuvad välipraktikad Tallinna parkides. Sel õppeaastal oli peateemaks prügi sorteerimine. Järgmiseks õppeaastaks on planeeritud praktiliste tööde nädal, mille käigus esitatakse õpilastele probleemülesanded, mis hõlmavad kõiki loodusaineid, et näidata, kui tihedalt eri valdkonnad omavahel elus seotud on.

IKT kasutamine loodusteaduste õpetamisel on väga populaarne. Eriti füüsikas: füüsikaportaal ja TTÜ Tehnopargi LoTe harjutusväjak leiavad aktiivset kasutust. Bioloogias ostitakse materjale youtube`st ja õpilased koostavad virtuaalseid õpimappe. Plaanis on ühendada arvutiga ka mikroskoop.

Õpetajad loovad ja jagavad õppematerjale, osalevad erinevatel konkurssidel.


Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium

Wiedemanni Gümnaasium on üks neid koole, keda koos Tiigriga hüppama kutsume.
Ehk siis - loodame, et katsevahendite kasutuselevõtt annab tõuke loodusainete populaarsemaks muutumisele koolis.
Kool on aastate jooksul üle elanud raskeid aegu, kui mitmed õpetajad otsustasid karjääri mujal jätkata. Tänaseks on aga kaader loodusainete õpetajatega täies mahus täidetud ja valmis uuteks väljakutseteks.

Wiedemannis korraldatakse 2 korda aastas veevaatlusprojekti, kus osaleb ka Loviisa kool, Soomest. Et kooli oma tehniline baas on madal, kutsutakse esinema demokatseid läbiviivaid üliõpilasi. füüsika tunniks lisamaterjali leitakse ka hommikutelevisiooni kunagistest füüsikaminutitest, mis internetti üles riputatud.


Kohila Gümnaasium

Kohila Gümnaasium on keskendunud spordi ja loodusteadusliku õppesuuna arendamisele.
2006.a sai valmis uus füüsika kabinet, kus kord nädalas toimuvad teooria tunnid ja teisel korral tehakse rühmades laboratoorseid töid.
Põnevust õppetööle lisavad puutetahvlid, videod, demokatsed javirtuaalsed simulatsioonid.
Hästi säilinud nõukaaegsed katsevahendid saavad tasapisi kaasaegseid kolleege juurde. Eriti pööratakse tähelepanu optikale.
2007/08 õppeaastal timus traditsiooniline projektipäev, sel aastal oli teemaks "Huvitav vesi".
Üle kahe aasta toimub uurimistööde konverents "Mõtelda on mõnus", kus õpilased saavad tutvustada oma loodusteaduslikke uurimustöid.
Alaltes ärgmisest õppeaastast viiakse IV semestrisse sisse õuesõppepäevad.


Saaremaa Ühisgümnaasium

SÜG-s õpetatakse süvendatult loodusaineid juba 1972. a alates, mil loodi esimene füüsika-matemaatika eriklass. 1991 lisanuds keemia-bioloogia kallakuga klass. Alates `92 toimub iga-aastane rahvusvaheline õpilaskonverents "Keskkond ja Kodu", tänaseks on konverents vahetanud nime Miniteaduspäevade vastu, mis peagi hoopis õpilasteadurite konvetentsiks moondub.

Suurt tähelepanu pööratakse loodusainete õpetamisel näidiskatsetele ja labotitöödele. Juhendid on enamasti õpetajate eni koostatud. Aasta jooksul õpitu pannakse praktikas tööle nädala vältavas välilaagris.
Õppekavalisele tööle lisaks valistatakse õpilasi ette olümpiaadideks ja konkurssideks. Korraldatakse vahvaid temaatilisi puhkeüritusi - füüsikadisko õpilöastele ja räimetoitude õhtu kooli personalile; osaletakse keskkonnaprojektides (TereKevad, Globe, Baltic Sea Project).
Koolis töötab keskkonnaklubi Parnassius.


kolmapäev, 4. juuni 2008

IKT Loodusteadused kolivad TeadusTiigri nime alla


Kuna IKT Loodusteadustesprojekt on planeeritud vähemalt kolmele aastale ja sisaldab endas mitmeid väiksemaid projekte, leidsime, et on lihtsam, kui pikk lohisev nimi asenduks lühema ja suupärasemaga : TeadusTiiger.

TeadusTiiger sai ka oma logo!


Edaspidi palun otsida informatsiooni loodusteadusi puudutavate projektide kohta TeadusTiigri nime alt.


Triin Kangur

Tiigirhüppe SA

Projektijuht